สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 29.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยิหวา  ไม้กระโทก
 
1. นางสาวนารถวลี  ทรายเพชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  ยอดสังวาลย์
 
1. นางสาวนารถวลี  ทรายเพชร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอารยา  อะโน
 
1. นางอาทิตยา  นันกระโทก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัทติกา  ไพรงาม
2. เด็กหญิงบรรณรต  โมสืบแสน
 
1. นายประดิษฐ์  พุทธานุ