สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยะแสง
 
1. นายนันทิพัฒน์  น้อยไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ฝันดี
 
1. นางกนกจิตต์  หลาบนอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิธวิทย์  ริมไธสง
 
1. นายอาณัติ  ขวานทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชินโคกกรวด
 
1. นางกนกจิตต์  หลาบนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษฎา  สุพานิช
2. เด็กชายจตุรงค์  น้อยบุตรศรี
3. เด็กชายบัญญพนต์  พิทักษ์สงค์
 
1. นางสาวจตุรพร  เชิดสกุลวงค์
2. นางสาวประวีณา  อาบทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.06 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  อาวะสาร
2. เด็กชายพงศกร  ตีบไธสง
 
1. นางสาวจตุรพร   เชิดสกุลวงษ์
2. นางสาวประวีณา   อาบทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  เฉลิมจารย์
2. เด็กหญิงทริษณี  สุขบัน
 
1. นางคนึงนิตย์  ถ้ำเพชร
2. นายณรงค์  สิทธิเวช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 29.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยิหวา  ไม้กระโทก
 
1. นางสาวนารถวลี  ทรายเพชร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอารยา  อะโน
 
1. นางอาทิตยา  นันกระโทก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำบาง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือน
 
1. นายวิโรจน์  อาจอำนวย
2. นายศุภณัฏฐ์  หงษ์วิจิตปรีชา