สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วมณีโชติ
 
1. นางอุบลรัตน์   อินทรวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธิษา  ทองแม้น
 
1. นางจิรัฐิพร  เครือวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปรารถนา  สามี
2. เด็กหญิงรุจิรา  ชอบแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวา  ปัตญะโส
 
1. นางสาวประวีณา  อาบทอง
2. นางสาวจตุรพร  เชิดสกุลวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกันติชา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงประภาพร  ท่าโพธิ์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  นนทะสี
 
1. นางจุฑามาศ  แป้นนางรอง
2. นางสาวจุตุรพร  เชิดสกุลวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกล้าหาญ  พลดงนอก
2. เด็กชายรัตนชัย  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวประวีณา  อาบทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  แก้วกลาง
2. เด็กหญิงจินตพร  ทองกระทุ่ม
3. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วไพรดอน
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  พลมาศ
5. เด็กหญิงนันทวิกา  เสมรัมย์
6. เด็กหญิงนิจาริรีย์  จันทนะแก้ว
7. เด็กหญิงนิมมาราวดี  ชนะเพีย
8. เด็กหญิงศิขรินธาร  ยมพิมาย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  โดดสูงเนิน
10. เด็กหญิงอรอุมา  วอนทองหลาง
 
1. นายณรงค์  สิทธิเวช
2. นางวิชุดา  จงกล
3. นางคนึงนิตย์  ถ้ำเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงเทียนนภา  อิคะละ
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  กัตโร
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  หาริคุณ
2. เด็กชายลัทธพรรณ  ธรรมงาม
3. เด็กชายลัทธพล  ธรรมงาม
 
1. นายเดชพิสิทธิ์  ภู่มาก
2. นางสาววริษฐา  สีม่วงงาม
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  แก้วคำหอม
2. เด็กชายปัณณทัต  เรืองบุญกรุด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แหมไธสง
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิตย์ติญา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ   เกียงสี
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส
 
1. นางยุวธิดา  พิมพ์ภักดี
2. นางสาววริษฐา  สีม่วงงาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ลำไธสง
2. เด็กชายศุภพรพงศ์  นาควะรี
3. เด็กชายอนุชา  ช่อมะลิ
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวพรรณิกา  แคนชัย