สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤภร  พิมพ์หนองแปน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชอบแก้ว
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  คำพล
4. เด็กหญิงพวงผกา  สียางนอก
5. เด็กหญิงอรปรียา  หล้าตัน
 
1. นางกีฬาวัน  ดอมไธสง
2. นางสาวธนาภรณ์  ไทยเฉลิมชาติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  จินโจ
 
1. นางกีฬาวัน  ดอมไธสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นพุดซา
2. เด็กชายศตวรรษ  คันสิน
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายคมกฤษ  กล่อมไธสง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ข่ายกระโทก
3. เด็กชายนราวิชญ์  อึ่งสูงเนิน
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรภัทร  ปัดยะคัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ