สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์  มอญใหม
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  ฝาดสูงเนิน
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์  ซ่อมจันทึก
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวันฉาย  ชัยโคกสูง
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายทิวัตถ์  เพียซ้าย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจือไทย
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  คูรัมย์
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ฉิพิมาย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินจันทึก
3. เด็กหญิงสมิตานัน  ฆ้องโนนสูง
 
1. นายอำนาจ  จันทร์วาววาม
2. นายอำนาจ  จันทร์วาววาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ภูจันทึก
2. เด็กหญิงสุภิชยา  ชีพสูงเนิน
 
1. นางรจนา  โตจะโปะ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมริดา   แสงสว่าง
2. นายสถาพร  คณารักษ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  จันทรรวงทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เกตุแก้ว
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุซีรา  โต๊ะหมาด
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  อันทะสา
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาดุล  เขียนจอหอ
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์