สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  พ่วงกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  คูรัมย์
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมริดา   แสงสว่าง
2. นายสถาพร  คณารักษ์
 
1. นายรัตนศักดิ์  จันทรรวงทอง