สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิชญารัตน์  มอญใหม
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ภูจันทึก
2. เด็กหญิงสุภิชยา  ชีพสูงเนิน
 
1. นางรจนา  โตจะโปะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนาดุล  เขียนจอหอ
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์