สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  ฝาดสูงเนิน
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพฤกษ์  ซ่อมจันทึก
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวันฉาย  ชัยโคกสูง
2. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ซอสูงเนิน
 
1. นางสาวอรัญญา  วิจิตรจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายทิวัตถ์  เพียซ้าย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจือไทย
 
1. นางสาวสุพัชชา  พลจันทึก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมุซีรา  โต๊ะหมาด
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  อันทะสา
 
1. นายชาญวิชย์  เจริญทศรักธ์