สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงญาดา  ซาสุทสี
 
1. นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดาราวรรณ  บัวขาว
 
1. นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนะพล  คนคล่อง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานอก
 
1. นางสาวนิรชา  โสมาเกตุ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณสุข
 
1. นางปัทมา  สิทธิสังข์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 1. นายธนโชติ  พลดงนอก
 
1. นางสาวนริสรา  นาคแท้
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ