สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
2. เด็กชายนิรุตน์  เที่ยงเป
3. เด็กชายวรินทร์ธร  ศรีเจริญ
4. เด็กชายอณาวิล  ชูดี
5. เด็กชายเจตภัทร  โคตรโยธา
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
2. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
3. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พัวลี
2. นางสาวกิตติกา  สมเพชร
3. นายกิตติศักดิ์  จั่นเพชร
4. นายกิตอัมรินทร์  รอดวินิจ
5. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
6. นางสาวชวิศา  ปาทะนะ
7. นางสาวณัฐนันท์  สมพานนอก
8. นายณัฐพร  อาจอาษา
9. เด็กหญิงธนิตา  โพยนอก
10. นายธวัชชัย  ทองพูน
11. นางสาวธัญพร  โสภาไฮ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  เหล็กค้าน
13. เด็กหญิงนิรมล  จันทะนนท์
14. เด็กชายนิิติพงษ์  เรืองจันทร์
15. เด็กชายปัญจพล  สุทธิสน
16. นายปิยวัฒน์  โคตรสมบัติ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  สารภี
18. เด็กชายพิชัย  ทุมนานอก
19. นายมงคล  ศิริสุนทร
20. นางสาวมาตา  พันธุมาศ
21. นางสาวรมิดา  จิตสม
22. นางสาวรัตนาภรณ์  มีโพธิ์กลาง
23. นายวันชาติ  ศรีพลรส
24. นางสาววิภาวนี  จิตรนอก
25. นายวุฒิพงษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายศรานุวัติ  ศรีอุดม
27. เด็กชายศิริสุข  จันทมนตรี
28. นายสิทธิเดช  ดวงจิตร
29. เด็กหญิงสิริยากร  ผลบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
31. นายสุขุมพันธ์  พรมวงษา
32. นางสาวสุภาวรรณ  ทุ่งไธสง
33. เด็กชายสุรยุทธ  ประสาทนอก
34. นายอนันดา  พันธุ์ควณิชย์
35. นางสาวอักษรสวรรค์  นนตานอก
36. เด็กหญิงอุษณีย์  ทับวิเศษ
37. นางสาวเนตรนภา  กังขรนอก
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
4. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
5. นายณัฐพรรณ์  สุดาชาติ
6. นางสาวขนิษฐา  จันทมนตรี
7. นางสาวพรทิพา  แหวนเงิน
8. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  อัตรฤทธิ์
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พั่วลี
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยังกูร  งามทอง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภวิตา  ทูลไธสง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก