สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบุตร
 
1. นางนิภา  อาลัยรัมย์
2. นางมณีรัตน์  ปาปะโต
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีสา
2. นางสาววรรณภา  ต้นสูง
3. นางสาววัสสิกา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวชาลิสา  วะโรรัมย์
2. นายวัชชิระ  วรรณปะเข