สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิดาภา  จาดพุ่ม
 
1. นางศุลีพร  ศรีวุฒิพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ตุพันวงษ์
 
1. นางธัญชนก  อาโปกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ชั้นกลาง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สวัสดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชลธิชา  เปไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หมั่นกิจ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธเนศ  แก่นพุทรา
2. นางสาวมณีรัตน์  จอดนอก
3. นางสาวเพชรริน  หินโม
 
1. นางขวัญใจ  นพคุณ
2. นายบุญเรือน  คะเซ็นแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงญาดา  ซาสุทสี
 
1. นางพรรณพัชร  เฉลิมพล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณสุข
 
1. นางปัทมา  สิทธิสังข์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 1. นายธนโชติ  พลดงนอก
 
1. นางสาวนริสรา  นาคแท้