สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวระพีพรรณ  จงเทพ
 
1. นางสาวภคอร  มินไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวเนตรลัดดา  จิตรักญาติ
 
1. นายนิกรณ์  กองทุ่งมน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกฤติยา  ศรีษะเกตุ
2. นางสาวพรรณพนัช  แก้วหนองห่าง
 
1. นางสาวปัญญพัชร  ใส่กระจ่าง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวสุภิญญา  สมน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วันทมาตย์
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  อัยลา
 
1. นางสาวฉบาไพร  รูปโฉม
2. นางละอองทิพย์  ช่างเกวียน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนะพล  คนคล่อง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโพนาม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานอก
 
1. นางสาวนิรชา  โสมาเกตุ