สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาววิมลวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นายสืบสินธ์  แสงอรุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรณการต์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวทวีพร  เสนามนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเจต  รวมทำ
 
1. นายสุริยา  สีลาปัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  จิ๋วโคราช
 
1. นางสาวจารวี  ธาดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายสิรวิชญ์  อุทกะ
 
1. นางสาวธัญญ์ฐิตา  พงศธรภูริวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราพร  ทิพย์รักษา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตนังกุล
 
1. นางทิวาภรณ์  มากพูน
2. นางสุรีมาศ  รุ่งสันเทียะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภสร  อันทะเกษ
2. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  การบรรจง
 
1. นายอภิชัย  มานพจันทร์
2. นางสาวศุภิสรา  สุภาพ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  พิลาสมบัติ
2. นางสาวรดา  ปิตตาระโพธิ์
3. นางสาวศศิธร  สายยศ
4. นายศักรินทร์  นิยม
5. นายอภิสิทธิ์  อินทร์นอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  ชาวโพนทอง
2. นางสาวสมพิศ  จ่ายนอก
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคัทลียา  นิธิวรรณกิจ
2. เด็กชายนฤมล  นามฮุ้น
 
1. นายธนา  ธนะทองพิทักษ์
2. นายปกรณ์  รองศักดิ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวชลธิชา  ผินนอก
2. นางสาวอิสรา  ชัยภูธร
 
1. นายปกรณ์  รองศักดิ์
2. นายธนา  ธนะทองพิทักษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบุตร
 
1. นางนิภา  อาลัยรัมย์
2. นางมณีรัตน์  ปาปะโต
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  ดีสา
2. นางสาววรรณภา  ต้นสูง
3. นางสาววัสสิกา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวชาลิสา  วะโรรัมย์
2. นายวัชชิระ  วรรณปะเข