สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประทาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนทีกานต์  สรสิทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  สุวรรณวิโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนาวิน  ทูลแรง
 
1. นางสาวเบญจพร  สิงห์น้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  มณีเนตร
 
1. นางนงคราญ  จันทะสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  บุญฮวด
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุพรรณนอก
 
1. นางสาวภคอร  มินไธสง
2. นางสาวเบญจพร  สิงห์น้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ทองนอก
2. เด็กหญิงพิชญา  ทองพูน
 
1. นางสาวสุพินธ์  จอนไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิชญะ  หงษาหลวง
 
1. นางนงคราญ  จันทะสาร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยาดา  พรหมรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เครืองรัมย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิศ  แทนไธสง
2. เด็กชายเปรมณัช  ธนะคำดี
 
1. นางสาวนิตยา  โคตรนารา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วสีขาว
2. นางสาวปนัดดา  ภาษี
3. นางสาวอนัญญา  ไปนี้
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  ปะทำมะเต
2. นางสุมิตา  อนันตภัณฑ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสรา  ประจะเนย์
2. นายพิษณุพงศ์  หูไธสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
2. นางปราณี  สีพาชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
2. เด็กชายนิรุตน์  เที่ยงเป
3. เด็กชายวรินทร์ธร  ศรีเจริญ
4. เด็กชายอณาวิล  ชูดี
5. เด็กชายเจตภัทร  โคตรโยธา
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
2. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
3. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พัวลี
2. นางสาวกิตติกา  สมเพชร
3. นายกิตติศักดิ์  จั่นเพชร
4. นายกิตอัมรินทร์  รอดวินิจ
5. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
6. นางสาวชวิศา  ปาทะนะ
7. นางสาวณัฐนันท์  สมพานนอก
8. นายณัฐพร  อาจอาษา
9. เด็กหญิงธนิตา  โพยนอก
10. นายธวัชชัย  ทองพูน
11. นางสาวธัญพร  โสภาไฮ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  เหล็กค้าน
13. เด็กหญิงนิรมล  จันทะนนท์
14. เด็กชายนิิติพงษ์  เรืองจันทร์
15. เด็กชายปัญจพล  สุทธิสน
16. นายปิยวัฒน์  โคตรสมบัติ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  สารภี
18. เด็กชายพิชัย  ทุมนานอก
19. นายมงคล  ศิริสุนทร
20. นางสาวมาตา  พันธุมาศ
21. นางสาวรมิดา  จิตสม
22. นางสาวรัตนาภรณ์  มีโพธิ์กลาง
23. นายวันชาติ  ศรีพลรส
24. นางสาววิภาวนี  จิตรนอก
25. นายวุฒิพงษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายศรานุวัติ  ศรีอุดม
27. เด็กชายศิริสุข  จันทมนตรี
28. นายสิทธิเดช  ดวงจิตร
29. เด็กหญิงสิริยากร  ผลบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
31. นายสุขุมพันธ์  พรมวงษา
32. นางสาวสุภาวรรณ  ทุ่งไธสง
33. เด็กชายสุรยุทธ  ประสาทนอก
34. นายอนันดา  พันธุ์ควณิชย์
35. นางสาวอักษรสวรรค์  นนตานอก
36. เด็กหญิงอุษณีย์  ทับวิเศษ
37. นางสาวเนตรนภา  กังขรนอก
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
4. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
5. นายณัฐพรรณ์  สุดาชาติ
6. นางสาวขนิษฐา  จันทมนตรี
7. นางสาวพรทิพา  แหวนเงิน
8. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  อัตรฤทธิ์
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พั่วลี
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยังกูร  งามทอง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภวิตา  ทูลไธสง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ศรีสงคราม
2. นายนนทกร  กางนอก
3. นายพงศกร  ยื่นแก้ว
4. นายพัชรพล  ชัยศรี
5. นายภานุวัฒน์  จากนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  เงินข้อ
2. นายภานุวัฒน์  กิ่งนอก
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติพงศ์  แพนไธสง
2. นางสาวปุณยวีร์  แพนไธสง
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ชานอก
2. เด็กชายอดิเทพ  ช่างเกวียน
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางสุรัตน์วดี   กุลวงศ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์กวี  ทองมา
2. นายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.36 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนกพล  จันทีนอก
2. นายพัชรธานินธ์   ชัยจะโปะ
3. นายอลงกร  หมั่นการ
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรภัทร  จินดามัย
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีทรัพย์
 
1. นางพรรณธิพา   สัตย์ซื่อ
2. นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสวี  แดนไธสง
2. เด็กชายอรรถวัฒน์  จอดนอก
3. เด็กชายเมธาวุธ  ประสิทธิ์นอก
 
1. นางพจมาลย์  เบียดนอก
2. นางสาวกนกวรรณ  เฉียบแหลม
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรชนน  บุญทีไธสง
2. นายอัษฎายุธ  สีดาราช
3. นายเอกรัตน์  ดีนอก
 
1. นางพจมาลย์  เบียดนอก
2. นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   จันทีนอก
2. เด็กหญิงณัฐชา  นครชัย
3. เด็กหญิงนวนันท์  โยลุง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราพร  ขาวนอก
2. นางสาวเกวลิน  แสงสุข
3. นางสาวเสาวภา  คงเรืองราช
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์