สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารินี  ก้านค้างพลู
2. นางสาวศราวรี  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  เงินยวง
2. นางสาวมณีรัตน์  อินตรา
3. นางสาวสริญญา  นันทชัยศรี
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ