สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนารีรัตน์  ดวงประภา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภนิดา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  โค้งนอก
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พรสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  พรหมคำ
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  เจียมสันเทียะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปริญญดา  โมกศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 21.51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเอกพันธ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายโชคทวี  แร่สันเทียะ
 
1. นายบุญเพ็ง  เพียรอดวงษ์
2. นางสมจิตร  รีสันเทียะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายอัฒสราวุฒิ  ดอกรักกลาง
 
1. นางสมจิตร  รีสันเทียะ
2. นายบุญเพ็ง  เพียรอดวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนสรณ์  เผือกเนียม
2. เด็กหญิงมินตรา  พาจันอัด
3. เด็กหญิงวิภาดา  มากสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิริพร  เขียนสายออ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แขนสันเทียะ
 
1. นางนุชนันท์  ปันต๊ะ
2. นางศศิวิมล  ชิดเมืองปัก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาริกา  จันทร์จำนงค์
2. นางสาวประนอม  มุ่งพันกลาง
3. นายภานุพงษ์  กาดกลางดอน
4. นางสาววรรณิษา  อยู่เจริญ
5. นางสาวสุนัน  นาคขุนทด
 
1. นายชินวัฒร์  สำราญรมย์
2. นางสาวจันทิมา  หันสันเทียะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวกร   สวัสดี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงมินตรา   พาจันอัด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฉัตรเกาะ
5. เด็กหญิงเกษมณี  มุ่งจอมกลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัชราภา  บริบูรณ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพุทธา
 
1. นางศศิวิมล  ชิดเมืองปัก
2. นางนุชนันท์  ปันต๊ะ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทกร  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงลักษมีวัณย์  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ
2. นายคมสัน  พรหมคำ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศาริสา  สวนขอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปานสันเทียะ
 
1. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ
2. นายคมสัน  พรหมคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิชยา  เบาขุนทด
2. เด็กหญิงสุจริตรา  สุขภักดี
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววาสนา  เพชรสุข
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันย์ทิมา  พันธุ
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  แซ่ปึง
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรติรัตน์  เลียบสันเทียะ
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรพิมล  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทิมา  หันสันเทียะ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิสรา  นวลสันเทียะ
2. เด็กหญิงปณิตา  นันทชัยศรี
3. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จันทร์นิมิตร
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุตรนิล
2. เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร  สุขดา
3. เด็กชายศิลาชัย  เทาด่านจาก
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรายแก้ว  แคพันดุง
2. นางสาวสุกัญญา  แป้งสันเทียะ
3. นางสาวสุภาพร  จี่พิมาย
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารินี  ก้านค้างพลู
2. นางสาวศราวรี  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  เงินยวง
2. นางสาวมณีรัตน์  อินตรา
3. นางสาวสริญญา  นันทชัยศรี
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญญาทิตย์  เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์   สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล  ศิริวัฒน์
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์วีระวัฒน์  สวัสดี
2. นายอัครพล  โค้งนอก
3. นายเขตชัย  โกฏสันเทียะ
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  มลิวงษ์
2. นางสาวพรสวรรค์  จุกกระโทก
3. นางสาวพัชณิตา  แขนสันเทียะ
 
1. นายชินวัฒร์  สำราญรมย์
2. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ