สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภนิดา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนภัทร  มั่นแก้ว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  เจียมสันเทียะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปริญญดา  โมกศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โสมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 21.51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเอกพันธ์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายโชคทวี  แร่สันเทียะ
 
1. นายบุญเพ็ง  เพียรอดวงษ์
2. นางสมจิตร  รีสันเทียะ