สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายอัฒสราวุฒิ  ดอกรักกลาง
 
1. นางสมจิตร  รีสันเทียะ
2. นายบุญเพ็ง  เพียรอดวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพัชราภา  บริบูรณ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพุทธา
 
1. นางศศิวิมล  ชิดเมืองปัก
2. นางนุชนันท์  ปันต๊ะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทกร  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงลักษมีวัณย์  กลึงกลางดอน
 
1. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ
2. นายคมสัน  พรหมคำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิสรา  นวลสันเทียะ
2. เด็กหญิงปณิตา  นันทชัยศรี
3. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จันทร์นิมิตร
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง