สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุตรนิล
2. เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร  สุขดา
3. เด็กชายศิลาชัย  เทาด่านจาก
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรายแก้ว  แคพันดุง
2. นางสาวสุกัญญา  แป้งสันเทียะ
3. นางสาวสุภาพร  จี่พิมาย
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง