สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวนารีรัตน์  ดวงประภา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  โค้งนอก
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  พรสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  พรหมคำ
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวกร   สวัสดี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงมินตรา   พาจันอัด
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฉัตรเกาะ
5. เด็กหญิงเกษมณี  มุ่งจอมกลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววาสนา  เพชรสุข
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  แซ่ปึง
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิตา  บุตรนิล
2. เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร  สุขดา
3. เด็กชายศิลาชัย  เทาด่านจาก
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรายแก้ว  แคพันดุง
2. นางสาวสุกัญญา  แป้งสันเทียะ
3. นางสาวสุภาพร  จี่พิมาย
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารินี  ก้านค้างพลู
2. นางสาวศราวรี  ขอใหญ่กลาง
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์วีระวัฒน์  สวัสดี
2. นายอัครพล  โค้งนอก
3. นายเขตชัย  โกฏสันเทียะ
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง