สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนสรณ์  เผือกเนียม
2. เด็กหญิงมินตรา  พาจันอัด
3. เด็กหญิงวิภาดา  มากสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิริพร  เขียนสายออ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แขนสันเทียะ
 
1. นางนุชนันท์  ปันต๊ะ
2. นางศศิวิมล  ชิดเมืองปัก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาริกา  จันทร์จำนงค์
2. นางสาวประนอม  มุ่งพันกลาง
3. นายภานุพงษ์  กาดกลางดอน
4. นางสาววรรณิษา  อยู่เจริญ
5. นางสาวสุนัน  นาคขุนทด
 
1. นายชินวัฒร์  สำราญรมย์
2. นางสาวจันทิมา  หันสันเทียะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศาริสา  สวนขอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปานสันเทียะ
 
1. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ
2. นายคมสัน  พรหมคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิชยา  เบาขุนทด
2. เด็กหญิงสุจริตรา  สุขภักดี
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันย์ทิมา  พันธุ
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรติรัตน์  เลียบสันเทียะ
 
1. นายอำนาจ  แสนศิริ
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  เงินยวง
2. นางสาวมณีรัตน์  อินตรา
3. นางสาวสริญญา  นันทชัยศรี
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญญาทิตย์  เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์   สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล  ศิริวัฒน์
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  มลิวงษ์
2. นางสาวพรสวรรค์  จุกกระโทก
3. นางสาวพัชณิตา  แขนสันเทียะ
 
1. นายชินวัฒร์  สำราญรมย์
2. นางสาวอาทรทิพย์  สินปรุ