สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากานต์  วงศ์โห้
2. นายปิยะ  ศรีสว่าง
3. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
4. นายวิวัชนะชัย  มุ่งฝูงกลาง
5. นายสืบสกุล  ขุนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวพร  พั่วทา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุคนธา  สังข์สุข
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวอรอนงค์  ทองสุทธิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียมจันทึก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  มาตรโคกสูง
2. เด็กหญิงฐิชานันท์  ปุเรนเต
3. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
4. เด็กชายธีธัช  พรมทอง
5. เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรพรม
6. เด็กหญิงลภัสรฎา  คุณทรัพย์
7. เด็กชายสมบูรณ์  มหาสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  จริงสันเทียะ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทรเชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร