สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเมธา  พรมมา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิสาร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงฑิญากรณ์  น้อยศรี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาววิภาวรรณ  รักงาม
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชณัญธิดา  วิชัยวัฒนา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายอาทร  บุญสิทธิ์
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กชายปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายสิทธิศักดิ์  เฟื่องนคร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  บินกลาง
2. เด็กหญิงปัณณธร  ขันละ
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายธนวัฒน์  อินชู
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ชือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  โงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานทอง
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนราพิพัฒน์  กำสมุทร
2. นายนายนพพร   เตี้ยจัตุรัส
3. นางสาวนิภาพรรณ  ชูพุดซา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
2. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง