สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัญธพัส  ชนะภัย
2. นายธนทัต  โปร่งสันเทียะ
3. นายนภัสกร  ไกยชาติ
4. นายพงศธร  มะเรืองศูนย์
5. นายมรกต  กองเกาะ
6. นายวรชัย  ภักดีจอหอ
 
1. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
3. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  จิตต์สูงเนิน
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก