สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัทรณินทร์  มั่งมี
 
1. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิษยา  ศรีอภัย
 
1. นางวันวิสา  ท่วมกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทยิดา  ภูวิศวิชามัย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองสีมะดัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายเอกรัตน์  เรตสันเทียะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองสีมะดัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรินทา  โหศิลา
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวสุดารัตน์  โสกำปง
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณภัทร  วรรณภักดิ์
 
1. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโชติรส  ลิ้มมณีโกศล
 
1. นางอรุณ  สุวรรณราช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบรรพต  ลองกระโทก
 
1. นางจินตนา  หวังทอนเกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอรรถพล  พลับสระน้อย
 
1. นางจินตนา  หวังทอนเกลาง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โสกุมา
2. เด็กหญิงศศิ  แมนขุนทด
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  พิมพาชาติ
2. นางสาวภานุมาศ  แววโคกสูง
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   การปลูก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองมาก
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
2. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวพิมพ์พกานต์   ไทยเดชา
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภักดีจอหอ
 
1. นางวรรณา  ปะตังถาโต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นางสาวนภัสวรรณ  บั้งจันอัด
 
1. นายสุทธิศักดิ์  สอนไว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรชนก  สังข์สุข
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ศิริคุณ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วรกุล
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายสิณัฐ  กุลสุทธิไชย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจารุวรรณ  สังกรณีย์
2. นางสาวฐานิตา  ชาญวิรวงศ์
3. นางสาวอมรลักขณา  อักษรทะเบียน
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายสิณัฐ  กุลสุทธิไชย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียนรู้
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ดุลสูงเนิน
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  แดนสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โครตพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฑามาส  แก่นสันเทียะ
2. นางสาวสิริยากร  เทโพธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  จันคำ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นางเบญจวรรณ  หาญลำพัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพิริยะพล  แสงเดช
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
2. นางชุติการญจน์  เทียมทัด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายภาณุวัฒน์  คว่ำกระโทก
2. นายรัตนวิชัย  เรดสันเทียะ
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
2. นางสาวภัทรวดี  สุภัทโรบล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปทิตตา  กิ่งโพธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  ตรีกลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายวรากร  สระกิ่ง
 
1. นางสาวรัตนา  ตรีกลาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทองหลาง
2. เด็กหญิงแพรวพราว  ตรีสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โครตพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  บุญมา
 
1. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายจิตติพัทธ์  สาทกลาง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  เพาะกระโทก
 
1. นายจิตติพัทธ์  สาทกลาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เทพราชา
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีพงษ์เพลิด
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   มุ่งโนนบ่อ
 
1. นางสาวรุจิรา  จิระกังวาน
2. นางดวงอาจ  แสงสวย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.75 เข้าร่วม 13 1. นางสาวณัฏฐวรรณ   ริมสันเทียะ
2. นางสาวภัคจิรา   มะเริงสิทธิ์
3. นางสาวอทิตยา   อยู่ยัง
 
1. นายวีรศักดิ์   วิริยะมานะธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงชริญธญา   อินทร์แปลง
3. เด็กหญิงไอรดา   ธรรมดี
 
1. นางสาวอรสา  เกิดกลาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 1. นางสาวภัทธาภรณ์   ทองคำ
2. นางสาวรัตติยา   ธนากลาง
3. นางสาวสิริกัญญา   ทอดอาจ
 
1. นายฉัตรชัย   ชาลีบัว
2. นางนุจรี   เชิดสันเทียะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   รอดกลาง
2. เด็กหญิงมาริสา    กรองมะเริง
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ   เนียดพลกรัง
 
1. นางสาวอรสา  เกิดกลาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา   ทองสันเทียะ
2. นายนวพล   นุ่มชัยภูมิ
3. นายพลกฤษณ์   ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายฉัตรชัย   ชาลีบัว
2. นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ซีกพุดซา
2. เด็กหญิงนภัทร   รัตนธนิยกุล
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   จันทรุกขา
 
1. นางธนพร  ไม้กลาง
2. นางปารมี  วิไลจิตเลิศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวธัญญารัตน์   จันอ่อน
2. นางสาวประภัสสร   ศรีทอง
3. นางสาวอนัชดา   โอนสันเทียะ
 
1. นางสาวจิราพรรณ   บุญญานุสนธิ์
2. นางนุจรี   เชิดสันเทียะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธัญชนิต   สมแคล้ว
2. เด็กชายปวีณ   แถลงกลาง
 
1. นางดารณี  วงษ์นรา
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.82 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   ทอดอาจ
2. เด็กชายอนุชัย   เชี่ยวการ
 
1. นางดารณี  วงษ์นรา
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  จงขวัญยืน
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยแก้วทองมาก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดี
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเอื้อ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สวัสดิ์หมื่นไวย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
2. นางสุรีพร  โชติวุฑฒากร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 1. นางสาวณัฐฐิญาภรณ์  อินผิว
2. นางสาวธารารัตน์  บุตรเกิ่ง
3. นายปฎิภาณ  บุญเชิด
4. นางสาววลัยพรรณ  หมอทอง
5. นางสาวเบญจพร  ตัดพุดซา
 
1. นางสาวเบญจภัทร  สายสมุทร
2. นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แว่นปทุม
 
1. นางสุวิมล  วรรณชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นางสาวธัญชนก  ศิริสุข
 
1. นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ประไพ
2. เด็กชายตุลยวัต   แท่นพุดซา
 
1. นางชญาภา  อินทร์จำนงค์
2. นางสาวเบญจมาศ  บุดสี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวชฎาภรณ์  หินกำปัง
2. นายวุฒิพงษ์   ครองโสม
 
1. นางพรรณี  จำปาโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  แม็กพิมาย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิสาร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นพุดซา
3. เด็กหญิงชาญญาวีร์  บุรีรัตน์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมวัฒน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชมพู
6. เด็กหญิงรชนีกร  ต้นพุดซา
7. เด็กหญิงศศิกานดา  อินทร์จอหอ
8. เด็กหญิงอติกานต์  คูณขุนทด
9. เด็กหญิงอัจรินทร์  เจริญผล
10. เด็กหญิงเกวลิน  พินเกาะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
3. นางสุรีพร  โชติวุฑฒากร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายปรมี  ซ้ายขวา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หน่ายโคกสูง
 
1. นายธีรพงศ์   มูลผง
2. นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวชนากานต์  คำตัน
2. นางสาวณัฐชนก  พึ่งโค
 
1. นายธีรพงศ์   มูลผง
2. นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเมธา  พรมมา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิสาร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงฑิญากรณ์  น้อยศรี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาววิภาวรรณ  รักงาม
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชณัญธิดา  วิชัยวัฒนา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายอาทร  บุญสิทธิ์
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กชายปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายสิทธิศักดิ์  เฟื่องนคร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  บินกลาง
2. เด็กหญิงปัณณธร  ขันละ
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายธนวัฒน์  อินชู
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ชือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  โงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานทอง
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนราพิพัฒน์  กำสมุทร
2. นายนายนพพร   เตี้ยจัตุรัส
3. นางสาวนิภาพรรณ  ชูพุดซา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
2. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากานต์  วงศ์โห้
2. นายปิยะ  ศรีสว่าง
3. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
4. นายวิวัชนะชัย  มุ่งฝูงกลาง
5. นายสืบสกุล  ขุนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวพร  พั่วทา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุคนธา  สังข์สุข
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวอรอนงค์  ทองสุทธิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียมจันทึก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  มาตรโคกสูง
2. เด็กหญิงฐิชานันท์  ปุเรนเต
3. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
4. เด็กชายธีธัช  พรมทอง
5. เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรพรม
6. เด็กหญิงลภัสรฎา  คุณทรัพย์
7. เด็กชายสมบูรณ์  มหาสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  จริงสันเทียะ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทรเชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  แย้มจอหอ
2. นายภานุพงศ์  สีพะเนา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฉัตรภาณุวัฒน์
 
1. นางสาวสุจินดา   หีบแก้ว
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 1. นายก้องภพ  อ่อนวิมล
 
1. นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุจลดา  จันตา
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นางสาวนงนภัส   นัดดาเวช
 
1. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สิงห์เลิศ
 
1. นางสาวสุจิภรณ์  ปนิทานัง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิภาพร  ติ๊กคล้าย
 
1. นางเจษฎี  แดงน้อย
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  ทองพราว
2. นางสาวปริยากร  เกตุกรรณ์
3. นางสาวอัมมิกา   อินติสร้อย
4. เด็กหญิงอาริยา  นันทะรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ปิดสุวรรณ์
 
1. นางปรียาภรณ์  รัตนธนิกุล
2. MissAljerri  P.Loren
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  สดกลาง
2. นางสาวชลธิชา  เหมือนวาจา
3. นางสาวนภัส  โภชน์เกาะ
4. นางสาวนันทัชพร  ปรี่กลาง
5. นางสาวพนิดา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  แจ้งไพร
2. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัตนารักษ์
2. เด็กชายศิวกร  พลคำแก้ว
 
1. นางประภาวรินทร์  โฮชิน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลลักษณ์  พินนอก
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัญธพัส  ชนะภัย
2. นายธนทัต  โปร่งสันเทียะ
3. นายนภัสกร  ไกยชาติ
4. นายพงศธร  มะเรืองศูนย์
5. นายมรกต  กองเกาะ
6. นายวรชัย  ภักดีจอหอ
 
1. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
3. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  จิตต์สูงเนิน
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ทือเกาะ
2. เด็กชายเจษฎา  ลาสนเทียะ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
2. นางสาวสุนิตตา  โกศัย
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทางพุดซา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุวรรณภักดี
 
1. นายพัชรพล  ธรรมแสง
2. นายนพณัฎฐ์  เกิดนอก
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิยะธิดา  จั่วสั้นเทียะ
2. นางสาวทิพวรรณ  นวลจันทร์
3. นางสาวธัชนก  จูมเกต
4. นางสาวมัณฑนา  ศรีอภัย
5. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริไทย
6. นางสาวอิษยา  ศรีอภัย
 
1. นางเบญเจริญ  แก้วประกอบ
2. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
 
95 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริชญา  ทองเปี่ยม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ภาโส
3. เด็กหญิงสุวีรยา  พิพัฒรัตน
 
1. นางสาวสุนิตตา  โกศัย
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส  แม้นสุวรรณ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายธีระเนศ  เพชรก้อน
 
1. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกมลฉันท์  โถโคกสูง
2. นางสาวชมพูนุช  เริงสนาม
3. นางสาวฐานิดา  วิชัยรัมย์
 
1. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
98 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นามศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
101 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริณัฐ  หิตะชาติ
 
1. นางสุวาดี  ปานสกุล
 
102 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
 
1. นางยุพาภรณ์  ลอยมา