สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฉัตรภาณุวัฒน์
 
1. นางสาวสุจินดา   หีบแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุจลดา  จันตา
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นางสาวนงนภัส   นัดดาเวช
 
1. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลลักษณ์  พินนอก
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก