สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัทรณินทร์  มั่งมี
 
1. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายเอกรัตน์  เรตสันเทียะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองสีมะดัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวโชติรส  ลิ้มมณีโกศล
 
1. นางอรุณ  สุวรรณราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   การปลูก
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองมาก
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
2. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวพิมพ์พกานต์   ไทยเดชา
 
1. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวจุฑามาส  แก่นสันเทียะ
2. นางสาวสิริยากร  เทโพธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  จันคำ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นางเบญจวรรณ  หาญลำพัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายภาณุวัฒน์  คว่ำกระโทก
2. นายรัตนวิชัย  เรดสันเทียะ
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
2. นางสาวภัทรวดี  สุภัทโรบล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เทพราชา
 
1. นางสาวรติชา  ระวิโรจน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงชริญธญา   อินทร์แปลง
3. เด็กหญิงไอรดา   ธรรมดี
 
1. นางสาวอรสา  เกิดกลาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.82 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์   ทอดอาจ
2. เด็กชายอนุชัย   เชี่ยวการ
 
1. นางดารณี  วงษ์นรา
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวชฎาภรณ์  หินกำปัง
2. นายวุฒิพงษ์   ครองโสม
 
1. นางพรรณี  จำปาโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  แม็กพิมาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. นายปรมี  ซ้ายขวา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หน่ายโคกสูง
 
1. นายธีรพงศ์   มูลผง
2. นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวชนากานต์  คำตัน
2. นางสาวณัฐชนก  พึ่งโค
 
1. นายธีรพงศ์   มูลผง
2. นางสาวอภิญญา  ศรีหนองบัว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชณัญธิดา  วิชัยวัฒนา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฉัตรภาณุวัฒน์
 
1. นางสาวสุจินดา   หีบแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุจลดา  จันตา
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นางสาวนงนภัส   นัดดาเวช
 
1. นางสาววรรณภา  ศิลป์ประกอบ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลลักษณ์  พินนอก
 
1. นางอุบลรัตน์  มากจันทึก
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ทางพุดซา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สุวรรณภักดี
 
1. นายพัชรพล  ธรรมแสง
2. นายนพณัฎฐ์  เกิดนอก