สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 1. นายก้องภพ  อ่อนวิมล
 
1. นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  ทองพราว
2. นางสาวปริยากร  เกตุกรรณ์
3. นางสาวอัมมิกา   อินติสร้อย
4. เด็กหญิงอาริยา  นันทะรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ปิดสุวรรณ์
 
1. นางปรียาภรณ์  รัตนธนิกุล
2. MissAljerri  P.Loren
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  สดกลาง
2. นางสาวชลธิชา  เหมือนวาจา
3. นางสาวนภัส  โภชน์เกาะ
4. นางสาวนันทัชพร  ปรี่กลาง
5. นางสาวพนิดา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  แจ้งไพร
2. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัตนารักษ์
2. เด็กชายศิวกร  พลคำแก้ว
 
1. นางประภาวรินทร์  โฮชิน