สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทยิดา  ภูวิศวิชามัย
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองสีมะดัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรินทา  โหศิลา
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรชนก  สังข์สุข
2. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ศิริคุณ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  วรกุล
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายสิณัฐ  กุลสุทธิไชย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจารุวรรณ  สังกรณีย์
2. นางสาวฐานิตา  ชาญวิรวงศ์
3. นางสาวอมรลักขณา  อักษรทะเบียน
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายสิณัฐ  กุลสุทธิไชย
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียนรู้
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ดุลสูงเนิน
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  แดนสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โครตพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  บุญมา
 
1. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 1. นางสาวภัทธาภรณ์   ทองคำ
2. นางสาวรัตติยา   ธนากลาง
3. นางสาวสิริกัญญา   ทอดอาจ
 
1. นายฉัตรชัย   ชาลีบัว
2. นางนุจรี   เชิดสันเทียะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   รอดกลาง
2. เด็กหญิงมาริสา    กรองมะเริง
3. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ   เนียดพลกรัง
 
1. นางสาวอรสา  เกิดกลาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ศรีนอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิสาร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก่นพุดซา
3. เด็กหญิงชาญญาวีร์  บุรีรัตน์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมวัฒน์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชมพู
6. เด็กหญิงรชนีกร  ต้นพุดซา
7. เด็กหญิงศศิกานดา  อินทร์จอหอ
8. เด็กหญิงอติกานต์  คูณขุนทด
9. เด็กหญิงอัจรินทร์  เจริญผล
10. เด็กหญิงเกวลิน  พินเกาะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
3. นางสุรีพร  โชติวุฑฒากร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงฑิญากรณ์  น้อยศรี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาววิภาวรรณ  รักงาม
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายอาทร  บุญสิทธิ์
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 6 1. เด็กชายปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายสิทธิศักดิ์  เฟื่องนคร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  บินกลาง
2. เด็กหญิงปัณณธร  ขันละ
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสาลี
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายธนวัฒน์  อินชู
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวพร  พั่วทา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวอรอนงค์  ทองสุทธิ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียมจันทึก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 7 1. นายก้องภพ  อ่อนวิมล
 
1. นางเยี่ยมโพยม  ใบโพธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  ทองพราว
2. นางสาวปริยากร  เกตุกรรณ์
3. นางสาวอัมมิกา   อินติสร้อย
4. เด็กหญิงอาริยา  นันทะรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  ปิดสุวรรณ์
 
1. นางปรียาภรณ์  รัตนธนิกุล
2. MissAljerri  P.Loren
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัชญา  สดกลาง
2. นางสาวชลธิชา  เหมือนวาจา
3. นางสาวนภัส  โภชน์เกาะ
4. นางสาวนันทัชพร  ปรี่กลาง
5. นางสาวพนิดา  สุทธิศักดิ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  แจ้งไพร
2. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัตนารักษ์
2. เด็กชายศิวกร  พลคำแก้ว
 
1. นางประภาวรินทร์  โฮชิน