สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิสาร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ชือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  โงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานทอง
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนราพิพัฒน์  กำสมุทร
2. นายนายนพพร   เตี้ยจัตุรัส
3. นางสาวนิภาพรรณ  ชูพุดซา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
2. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง