สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิษยา  ศรีอภัย
 
1. นางวันวิสา  ท่วมกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวสุดารัตน์  โสกำปง
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  โสกุมา
2. เด็กหญิงศศิ  แมนขุนทด
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  พิมพาชาติ
2. นางสาวภานุมาศ  แววโคกสูง
 
1. นางอัจฉริยา  ทองมูลชัย
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทองหลาง
2. เด็กหญิงแพรวพราว  ตรีสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โครตพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายจิตติพัทธ์  สาทกลาง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวกนกวรรณ  เพาะกระโทก
 
1. นายจิตติพัทธ์  สาทกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา   ทองสันเทียะ
2. นายนวพล   นุ่มชัยภูมิ
3. นายพลกฤษณ์   ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายฉัตรชัย   ชาลีบัว
2. นางสาววิมลลักษณ์  ชาดา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ซีกพุดซา
2. เด็กหญิงนภัทร   รัตนธนิยกุล
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   จันทรุกขา
 
1. นางธนพร  ไม้กลาง
2. นางปารมี  วิไลจิตเลิศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 9 1. นางสาวธัญญารัตน์   จันอ่อน
2. นางสาวประภัสสร   ศรีทอง
3. นางสาวอนัชดา   โอนสันเทียะ
 
1. นางสาวจิราพรรณ   บุญญานุสนธิ์
2. นางนุจรี   เชิดสันเทียะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร  จงขวัญยืน
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยแก้วทองมาก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดี
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเอื้อ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สวัสดิ์หมื่นไวย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี
2. นางสุรีพร  โชติวุฑฒากร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 9 1. นางสาวณัฐฐิญาภรณ์  อินผิว
2. นางสาวธารารัตน์  บุตรเกิ่ง
3. นายปฎิภาณ  บุญเชิด
4. นางสาววลัยพรรณ  หมอทอง
5. นางสาวเบญจพร  ตัดพุดซา
 
1. นางสาวเบญจภัทร  สายสมุทร
2. นางสุธาวัลย์  บรรดาศักดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แว่นปทุม
 
1. นางสุวิมล  วรรณชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นางสาวธัญชนก  ศิริสุข
 
1. นายชิติพัทธ์  เพียขันทา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ประไพ
2. เด็กชายตุลยวัต   แท่นพุดซา
 
1. นางชญาภา  อินทร์จำนงค์
2. นางสาวเบญจมาศ  บุดสี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิสาร
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  แซ่ชือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  โงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปานทอง
 
1. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
2. นางลัคนา  นพรัตน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายนราพิพัฒน์  กำสมุทร
2. นายนายนพพร   เตี้ยจัตุรัส
3. นางสาวนิภาพรรณ  ชูพุดซา
 
1. นางลัคนา  นพรัตน์
2. นายศรัณย์  ขอย้ายกลาง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากานต์  วงศ์โห้
2. นายปิยะ  ศรีสว่าง
3. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
4. นายวิวัชนะชัย  มุ่งฝูงกลาง
5. นายสืบสกุล  ขุนสันเทียะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุคนธา  สังข์สุข
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารีรัตน์  ถนอมพุดซา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรณพัฒน์  มาตรโคกสูง
2. เด็กหญิงฐิชานันท์  ปุเรนเต
3. เด็กหญิงณัทอักษร  วิลาลัย
4. เด็กชายธีธัช  พรมทอง
5. เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรพรม
6. เด็กหญิงลภัสรฎา  คุณทรัพย์
7. เด็กชายสมบูรณ์  มหาสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสุพรรษา  จริงสันเทียะ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะนอก
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  จันทรเชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
2. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  แย้มจอหอ
2. นายภานุพงศ์  สีพะเนา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัญธพัส  ชนะภัย
2. นายธนทัต  โปร่งสันเทียะ
3. นายนภัสกร  ไกยชาติ
4. นายพงศธร  มะเรืองศูนย์
5. นายมรกต  กองเกาะ
6. นายวรชัย  ภักดีจอหอ
 
1. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
3. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  จิตต์สูงเนิน
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิยะธิดา  จั่วสั้นเทียะ
2. นางสาวทิพวรรณ  นวลจันทร์
3. นางสาวธัชนก  จูมเกต
4. นางสาวมัณฑนา  ศรีอภัย
5. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริไทย
6. นางสาวอิษยา  ศรีอภัย
 
1. นางเบญเจริญ  แก้วประกอบ
2. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริชญา  ทองเปี่ยม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ภาโส
3. เด็กหญิงสุวีรยา  พิพัฒรัตน
 
1. นางสาวสุนิตตา  โกศัย
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส  แม้นสุวรรณ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ปลั่งกลาง
3. เด็กชายธีระเนศ  เพชรก้อน
 
1. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกมลฉันท์  โถโคกสูง
2. นางสาวชมพูนุช  เริงสนาม
3. นางสาวฐานิดา  วิชัยรัมย์
 
1. นายปราโมทธ์  กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์  กิจวรรณ
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นามศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสุมารี  มาหมื่นไวย
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริณัฐ  หิตะชาติ
 
1. นางสุวาดี  ปานสกุล
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
 
1. นางยุพาภรณ์  ลอยมา