สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐนันทร์  วังสำราญ
 
1. นางสาวพัชรา  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวบุญรอด  ไผครบุรี
 
1. นางสาววันทนา  ชูพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นายวรวิช  จันทร์แจ่มภพ
 
1. นางสาวอรไท  ใหญ่แทนคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวพรฑิตา  ศรีวิชา
2. นางสาววิภาวดี  เครือเนตร
 
1. นางสาวอรไท  ใหญ่แทนคุณ