สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กชายมีชัย  รวมสำโรง
2. เด็กหญิงเกณิกา  สองเมือง
 
1. นางรุ่งนภา  ตุ่นไธสง
2. นางปรียานุช  ศรีอภัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  กุ้งมะเริง
2. นายอภิสิทธิ์  อมรพลัง
 
1. นางเปรมวดี  ยอดมีกลิ่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปุยภูงา
 
1. นายพิสิษฐ์  พรสี่