สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาดา  จุ้ยใจเหิม
 
1. นางสาวสมพร  ฤกษ์กลาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรัทยา  สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริภา  เผื่อนกระโทก
3. เด็กหญิงอารยา  การกระสัง
 
1. นางวิรัฏฐยา  แพงวิเศษ
2. นางศิริรัตน์  ทองน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 1. นางสาวจารุวรรณ  ทือเกาะ
2. นางสาวดวงนภา  คนผักแว่น
3. นางสาวเจนจุฬา  รัตนพร
 
1. นางวิรัฏฐยา  แพงวิเศษ
2. นางศิริรัตน์  ทองน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงธาดา  มีใหม่
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันคำ
3. เด็กหญิงพรสุพภัทร  กิตติปกรณ์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนกลาง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  นูประโคน
 
1. นางวิไลรัตน์  พรหมมาก
2. นางนิตยา  จันทร์แก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 8 1. นางสาวชฎาพร  ทองภู
2. นางสาวบุษกร  แก้วบุญ
3. นางสาวพิมพ์วิภา  ฤทธิ์สนธ์
4. นางสาววณัชพร  ศิรินอก
5. นางสาววิรัลยา  ตันตุลา
 
1. นางศรีวิไล  ก่อกุศล
2. นางวิรัฏฐยา  แพงวิเศษ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 5 1. นางสาวกมลลักษณ์  กันตภัทรา
2. นางสาวนิธิวดี  เกษี
3. นางสาวพินณภา  ศรีมะเริง
4. นางสาวศิริรัตน์  ขอสันเทียะ
5. นางสาวสุฑาทิพย์  ศรีมะเริง
 
1. นางสาวพรพิมล  หงษ์กลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มาลำโกน
2. นางสาวเกตน์สิรี  ตัวสระเกษ
 
1. นางปรียานุช  ศรีอภัย
2. นางรุ่งนภา  ตุ่นไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภา  พูนณรงค์
 
1. นายพิสิษฐ์  พรสี่
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายณัฐนันท์  ไขทะเล
 
1. นายพิสิษฐ์  พรสี่
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิษา  อิ่มทะเล
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวปีย์รดา  สนเอี่ยม
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติธร  หวดขุนทด
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  เกตุกระสัง
2. นางสาวจันทกานต์  ดีนารัมย์
3. เด็กชายชนะชัย  วุฒา
4. นางสาวพรนภา  พูนณรงค์
5. เด็กชายพลวัต  แร่จั่น
6. เด็กหญิงพีรดา  วิศวะวาทิน
7. เด็กชายวายุ  เพชรกลาง
8. เด็กหญิงวิถี  ภู่ระหงษ์
9. นางสาวสุภาพร  อยู่ดีพะเนา
10. เด็กชายอนุชิต  หุนทะเล
11. นางสาวอัยญะปุระ  บรรจงอนุรีย์
12. เด็กชายเจษฎาพร  ตันตุลา
 
1. นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง
2. นายพลกฤษณ์  ตรียมณีรัตน์