สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวุฒิ  สุรนีรนาถ
2. เด็กชายจตุพล  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
5. นายธนากร  ทองคำดี
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
8. เด็กหญิงพัชราภา  สุขโต
9. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
11. นางสาวภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพะยอม
15. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรกลั่น
18. เด็กชายหัตถภูมิ  ชัยวศิลป์
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายบารมี  กว้างไธสง
3. เด็กชายสหรัช  ปัญญานันทศิริกุล
4. เด็กหญิงสิรินทรา  คนตะขบ
5. เด็กชายสุทธิพร  รัตนศิริภักดี
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิทธิบุตร
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นายจิรวัฒน์  หลอดคำ
3. นายชยพล  ปร๋อกระโทก
4. นางสาวนัฐชรี  สุหร่าย
5. นายพีรณัฐ  เล้าประเสริฐ
6. นายภูวสิษฏ์  ริมสีม่วง
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันสูงเนิน
3. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
4. นายจาตุรนต์  ราวิชัย
5. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ขันอาษา
6. นายฉัตรมงคล  ปิ๊บกลาง
7. เด็กชายชลชาติ  นรรัตนทวีสุข
8. เด็กชายณฐพงศ์  กันกระโทก
9. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์  ม่วงมิตร
10. เด็กชายธงศักดิ์  เพ็งมะเริง
11. นายธนารัตน์  เถาพุทรา
12. เด็กหญิงนริกาญ  เวรนอก
13. นางสาวนิโลบล  กิตติปกรณ์
14. เด็กหญิงปรารถนา  ตี้เจริญ
15. เด็กชายปิยนันท์  บุนนาค
16. นางสาวพีรดา  คำพูล
17. เด็กชายพีรพัฒน์  เจียมเกาะ
18. นางสาวภัทรสุดา  มารศรี
19. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
20. นายภูริภัทร  ทองเงิน
21. เด็กชายยศพนธ์  อุปฮาด
22. เด็กชายรัฐชนน  สุขวัชรกุล
23. นางสาวลภัส  เบ้าอินทร์จันทร์
24. เด็กหญิงลลิตา  พระนคร
25. เด็กหญิงวรนุช  ขอหมั้นกลาง
26. เด็กชายวัฒนบดินทร์  ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
27. เด็กชายศุภณัฐ  สงกูล
28. เด็กชายศุภณัฐ  ภูเต้าทอง
29. เด็กชายศุภวิชญ์  มิตรสันเทียะ
30. นายศุภวิชย์  ต่อทรัพย์
31. นางสาวศุภารมย์  ธนรรถพงษ์
32. เด็กชายสิทธิกร  กวดพุทรา
33. นางสาวสุดธิดา  สานคล่อง
34. เด็กชายอนุมาส  อ่อนมะลัง
35. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยแสนทา
36. เด็กชายเจมส์แก้ว  เดวิส
37. เด็กชายเตชิต  เชิดชูประสิทธิ์
38. เด็กหญิงเนตรนภา  อภินนพงษ์
 
1. นายอนันต์  เพียรเกาะ
2. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
3. นายสมพร  สุหัตถาพร
4. นางนงลักษณ์  สุมาลี
5. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
6. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
7. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทดสันเทียะ
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ซอพิมาย
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาตาตรี  นากุลนอก
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 1. นายศิวกร  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกนุช  ภูสังข์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวมัญชุสา  จินตนา
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ล้วนศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิชา  เทศไธสง
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงไหมเงิน  หวานชะเอม
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑิตา  ไก่กลาง
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์  ม่วงมิตร
3. เด็กชายธงศักดิ์  เพ็งมะเริง
4. เด็กชายปิยนันท์  บุนนาค
5. เด็กชายพีรพัฒน์  เจียมเกาะ
6. เด็กชายรัฐชนน  สุขวัชรกุล
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสิทธิ์
8. เด็กชายศุภณัฐ  สงกูล
9. เด็กชายศุภวิชญ์  มิตรสันเทียะ
10. เด็กชายสิทธิกร  กวดพุทรา
11. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยแสนทา
12. เด็กหญิงเนตรนภา  อภินนพงษ์
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
4. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. นายจาตุรนต์  ราวิชัย
3. นายฉัตรมงคล  ปิ๊บกลาง
4. นายธนารัตน์  เถาพุทรา
5. นางสาวนิโลบล  กิตติปกรณ์
6. นางสาวพีรดา  คำพูล
7. นางสาวภัทรสุดา  มารศรี
8. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
9. นายภูริภัทร  ทองเงิน
10. นางสาวลภัส  เบ้าอินทร์จันทร์
11. นายศุภวิชญ์  ต่อทรัพย์
12. นางสาวสุดธิดา  สานคล่อง
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
4. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  ปูคะภาค
2. นางสาวกรชนก  สุภาพ
3. นางสาวจุฑารัตน์  เตยกระโทก
4. นางสาวณัฐกมล  ภัทรสว่างภพ
5. นางสาวณิชาพร  ขันทองคำ
6. นางสาวดวงพร  จันลิ้ม
7. นางสาวทิฆัมพร  ดงกระโทก
8. นายธนสิทธิ์  นีสันเทียะ
9. นายธนัช  เบญจลาภสุนทร
10. นางสาวธัญญารัตน์  ฉาไธสง
11. นางสาวธีรนาฎ  จงกลกลาง
12. นายธีรวัฒน์  นิตย์ใหม่
13. นางสาวนิ่มอนงค์  สนิทกลาง
14. นางสาวบุษกร  จันขุน
15. นายปฏิภาณ  ชวาลา
16. นายปณิธาน  อินทรพาณิชย์
17. นางสาวปรมาภรณ์  ณ ราชสีมา
18. นายปรวัฒน์  ณ ราชสีมา
19. นางสาวปาริชาต  นามมะณี
20. นางสาวปิยฉัตร  สถิรเรืองสิน
21. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ถาวรจันทร์
22. นายพิสิษฐ์  อัครพสิษฐ์
23. นางสาวภัทรดา  ใคร่กระโทก
24. นางสาวภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
25. นางสาวมนัสนันท์  ทวีเดช
26. นางสาวมยุรฉัตร  ชุดทะเล
27. นางสาวมัชฌิกาญจณ์  ดวงจันทร์
28. นางสาวยุวดี  ชิ้นจอหอ
29. นายระวิ  ลือพงศ์พัฒนะ
30. นางสาววรรณภรณ์  จิวระโมไนย์กุล
31. นางสาววรรณษา  ทองสี
32. นางสาววัจนารัตน์  ปลั่งกลาง
33. นายวุฒินันท์  ศรีนาค
34. นายสิทธิศักดิ์  ขำเกษม
35. นางสาวสุปรียา  คงบุญวาท
36. นายอติวัณณ์  ชำนาญมะเริง
37. นางสาวอาทิตยา  สุขกำเนิด
38. นางสาวเกตน์นิภา  กลสรร
39. นายเทพฤทธิ์  คชาไพร
40. นางสาวเบญญาภา  บวชกระโทก
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
3. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
4. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล