สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายพิชญะ  วชิรานุมากูล
2. เด็กหญิงอัญชนา  ชมพูอาจ
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์
2. เด็กชายปพน  ตู้กลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  พานิช
2. เด็กหญิงสุมนัส  กำจัดภัย
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตภรณ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายเทวัญ  ปันแก้ว
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีฏะ  ใหญ่น้ำ
2. นายธนธรณ์  พรพานิชพงษ์
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนันทน์  อภินันทน์
2. นางสาววีรอนงค์  เหล็กหมื่นไวย
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วหานาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยศศิริ
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนากรณ์  กะตุดเงิน
2. เด็กหญิงธิดานันท์  ป่วงกระโทก
 
1. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
2. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายรวีโรจน์  โทแก้ว
2. นางสาววรรณพร  ดำรงธรรม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  คณะนา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์การุณ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ยุทธโยธิน
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางสาวประภากร  บุญเสมอ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.78 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกรณ์  พวงแก้ว
2. นายนฤษฎ์  อังศุพันธ์ุ
3. นายปิยังกูร  กิ่งนอก
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางกันตนา  กองธรรม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธิตารีย์  คำเพ็ง
2. นางสาวสุฑามาศ  มีเกาะ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย