สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงสุนทรเจริญ
2. เด็กชายชวลิต  กลึงกลางดอน
3. เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์
4. เด็กชายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล
5. เด็กชายสืบสกุล  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายอรรคเดช  ปานอุทัย
7. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองมะเริง
8. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โตสนั่น
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนวย  ทวี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถิระเทพ  สิทธิ์ขุนทด
2. นายนฤบดี  ปลั่งกลาง
3. นายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. นายภูมินทร์  วนสันเทียะ
5. นายอนาคิน  ฤทธิ์เดช
6. นายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นายอำนวย  ทวี
2. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
3. นายภูริชา  เพ็ชรสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สูตรพจนารักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สังทองห้าว
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพยุง  ครากกระโทก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ฺชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
 
1. นางสาวชนิดา  ศุภสุข
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา