สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นายประพฤทธิ์  ริคารมย์
 
1. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัชภัค  จิรปัญจวัฒน์
 
1. นางสาวสรรัตน์  สุทธิวีรพัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นายธีรเดช  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวบุญสม  เขื่อนโพธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  ธัญชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.9 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธัญญาเรศ  บุญนาง
2. นางสาวประภาภรณ์  ตากิมนอก
 
1. นายอำนวย  ทวี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วหานาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ยศศิริ
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย