สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายพิชญะ  วชิรานุมากูล
2. เด็กหญิงอัญชนา  ชมพูอาจ
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนากรณ์  กะตุดเงิน
2. เด็กหญิงธิดานันท์  ป่วงกระโทก
 
1. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
2. นางจริยา  วันเฟื่องฟู