สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ม่วงพะเนาว์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  โกมารกุล ณ นคร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวนภัสวรรณ  ถึงอินทร์
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เนือนกระโทก
 
1. นางสาวภาวดี  ศรีสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
 
1. นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทริตา  เรืองคง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ชลภักดี
3. เด็กหญิงโชติกา  ธิติบุณยกร
 
1. นางสาวสุภัสตรา  ศิริจรรยา
2. นางทิพย์วิภา  เจริญสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายธนดล  คนรู้
 
1. นางสาวปภัสรา  เครือละม้าย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศวร์  สินสระน้อย
2. เด็กหญิงศุภรดา  จิตแกล้ว
3. นายสุรเชษฐ์  อาจหาญ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กลิ่นจันทน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  คุขุนทด
2. นางสาวจันทกานต์  กมลลิ้มสกุล
3. นางสาวฐิติวรดา  มีสันเทียะ
 
1. นางสาวจินตนา  ระหาญนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติน  คิดรอบ
2. เด็กหญิงกิตยาติกรณ์  ยกบัตร
3. เด็กชายวงศธร  อินคง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภคเมฆานนท์
2. นางสาวพรรณธิพา  พุทไธสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 6 1. นางสาวณัฐพร  ลือสะท้าน
2. นางสาวทักษิณา  อาสานอก
3. นางสาวอภัสรา  ประมวลธนกิจ
 
1. นายกิตติพงษ์  เวียงสมุทร
2. นายสมชาย  กองธรรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พันธ์เลิศ
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 1. นายศิวกร  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาวมัญชุสา  จินตนา
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอธิชา  เทศไธสง
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงไหมเงิน  หวานชะเอม
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำลอง
 
1. นางสาวเกษรา  มีลาภ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปราชญ์เปรื่อง  เพ็ชรจอหอ
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สูตรพจนารักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สังทองห้าว
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพยุง  ครากกระโทก
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตภรณ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายเทวัญ  ปันแก้ว
 
1. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายรวีโรจน์  โทแก้ว
2. นางสาววรรณพร  ดำรงธรรม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธิตารีย์  คำเพ็ง
2. นางสาวสุฑามาศ  มีเกาะ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย