สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส
 
1. นางสาวยุวณี  ครองสนั่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายจิรายุ  ลี้สุวัฒนกุล
 
1. นายโกวิท  ไม้พยัก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายฉัตรดนัย  วิชัย
 
1. นางประไพพิศ  ชาญศิลป์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรณ์ สุจิตรา  อภิพลภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางสาวชนกนันท์  สุริยะสกุลวงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรภัทร  อมรโมฬี
2. นางสาวสุนัชชา  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ห่อไธสง
2. Mr.Wataru  Sasaki
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ชอบสวน
2. นางสาวนพัฒพร  เข็มสุข
3. นางสาววาสิตา  อยู่สว่าง
4. นางสาววีรดา  อยู่สว่าง
5. นางสาวสุวรรณรัตน์  พัดมา
 
1. นางสาวเมธิตา  เมืองวงษ์
2. นางสาวกู่  สวี้ถง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลลัดดา  โต้งกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  ตันธิกุล
3. นายภูษิต  ชานุชิต
4. นายวชิรดล  แทนรินทร์
5. นางสาวโสภิดา  ดงกระโทก
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ห่อไธสง
2. Mr.Wataru  Sasaki
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนัส  พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ