สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุดา
4. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
5. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราศี
7. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรัฐธิดา  ชมดอน
9. เด็กชายวริศรา  ริ้วทอง
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงสะเดา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  สีมมา
3. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
4. นายตะวัน  นุโยก
5. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
6. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
9. นางสาวเมธาสิทธฺ์  ยอดทองหลาง
10. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
4. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
5. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
7. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
8. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ