สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวรุจรวี  สารบรรณ
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทรหะ
 
1. นายศิวกร  เชิดศิวกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  สากกระโทก
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  ขันพันธ์
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ  พันธุระ
2. เด็กชายอภิชาติ  ชินวัง
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญพจน์
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  หิปะนิล
2. เด็กชายสิทธิพร  พรหมวิจารณ์
3. เด็กชายแสนภูมิ  ทองไทย
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  วิทยอนันต์
2. นางสาวธิญาดา  เรียมริมมะดัน
3. นายวรวุฒิ  ยิยะไทธาดา
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม