สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยนันท์  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสุธิดา  บรรดาศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชามาวีร์  พัดทะเล
 
1. นางภารทิพย์  บุญพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ปัญญายิ่ง
 
1. นางปุณริศา  หิรัญชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  พลดอน
 
1. นางสาวรัชฎาพร  พุทซาคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  กุ้งสำโรง
 
1. นางเทวีวรรณ  การปลูก
2. นางสาวรัตติกร  สิริการ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขัตติยะ  ศรีเรือน
2. นายพิริยภูมิ  หง่อยกระโทก
 
1. นางรดารัก  ภักดีณรงค์
2. นางฟาริดา  ถึงดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอุมิญา  สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก
2. นายสิทธิศักดิ์  ชัยวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  ทั่งทองมะดัน
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร์ติยา  แสงบุญเรืองกุล
2. นางสาวนาลี  พรหมมีชัย
3. นางสาววิลาวัลย์  เทียนไทย
 
1. นางสาวศิรินันท์  อินทร์คล้าย
2. นางพัทยา  ตาลสันเทียะ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อันทะเกษ
2. เด็กชายดุริยศิลป์  ปลายสันเทียะ
3. เด็กหญิงวราพร  เสริฐกระโทก
 
1. นายนพพร  ฉลองกลาง
2. นางสาวสายธาร  หวังแอบกลาง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัตชญา  รถมณี
2. นางสาวพิชชานันท์  ธนเกียรติชัยกิจ
3. นางสาวอภิญญา  ฆ้องลา
 
1. นางสาวรัชนี  งอกศิริ
2. นางสาวศิรินันท์  อินทร์คล้าย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรณภัทร์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายปณปัญญ์  ศรีแก้ว
 
1. นางพัสตราภรณ์  ชินวงค์
2. นางสาวปภัสรา  เครือละม้าย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกานต์  ปานประเสริฐ
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ธาตุวิสัย
 
1. นางนันท์นลิน  แหล่งสนาม
2. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิพร  ใช้ฮั้วเจริญ
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริษา  ธัญชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บันโท
2. เด็กชายสิทธิโชค  เชยงูเหลือม
 
1. นางพิมพ์จรัส  อิทธิวิศวกุล
2. นางสาวสุรัตน์ดา  โหมกจันทึก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิทยาภรณ์  พิสิฏฐ์โรจน์พงศ์
 
1. นางขนิษฐา  ธำรงพัฒนารักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยา   รัตนพรมงคล
2. นางสาวฐิตาภรณ์  บำเหน็จพันธ์ุ
3. นางสาวพิมพ์ภิกา  ปะหูปะปา
 
1. นายกิตติพงษ์  เวียงสมุทร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
2. เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
3. เด็กชายโกวิท  ภูอ่าง
 
1. นางสาวณัฐธันยา  ศิริโพธิ์ตะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงประภัสสร  เสรี
3. เด็กหญิงเจนจุฬา  คงพัวะ
 
1. นายสรยุทธ  เจิมพันธ์นิช
2. นางสาวภูวษา  รักษาภักดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  โสภาเวช
2. นางสาวศิริลักษณ์  คุ้มญาติ
3. นางสาวเบญจภรณ์  ดาวสันเทียะ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ผันผาย
2. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ผา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชุมสาย ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงธิดาญา  วรุณโรจน์
 
1. นายอภิรักษ์  พูลสมบัติ
2. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
 
1. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วิไธสง
2. เด็กหญิงจีรญา  ดวงใจ
3. เด็กหญิงตัญญุตา  เลิศธรรมไพบูลย์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดีมาก
5. เด็กหญิงสิริกร  เย็นเพ็ชร
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  ภาคย์สมพงษ์
2. นางสาวเดือนดารา  ชิ้นจอหอ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีนอเนตร
 
1. นายจินดาชาติ  แก้วกระบิล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  หล่อวิจิตร
 
1. นางอังคณา  ออนโคกสูง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทรณ์  บรรเลงทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ราชนิยม
 
1. นางลำไพ  จินดาไพศาล
2. นางมันทนา  ดายดัสกร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกุล  เที่ยงดี
2. นายเตชพัฒน์  ป้องนาน
 
1. นางรุ่งนภา  ทบวอ
2. นางคนึง  ตะติโชติพันธุ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  นาภูมิ
2. นางสาวทิพวรรณ    ไชยกุล
 
1. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์จันทร์ลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองมาก
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวรุจรวี  สารบรรณ
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทรหะ
 
1. นายศิวกร  เชิดศิวกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  สากกระโทก
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  ขันพันธ์
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเชษฐ  พันธุระ
2. เด็กชายอภิชาติ  ชินวัง
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญพจน์
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  หิปะนิล
2. เด็กชายสิทธิพร  พรหมวิจารณ์
3. เด็กชายแสนภูมิ  ทองไทย
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  วิทยอนันต์
2. นางสาวธิญาดา  เรียมริมมะดัน
3. นายวรวุฒิ  ยิยะไทธาดา
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวุฒิ  สุรนีรนาถ
2. เด็กชายจตุพล  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
5. นายธนากร  ทองคำดี
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
8. เด็กหญิงพัชราภา  สุขโต
9. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
11. นางสาวภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพะยอม
15. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรกลั่น
18. เด็กชายหัตถภูมิ  ชัยวศิลป์
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายบารมี  กว้างไธสง
3. เด็กชายสหรัช  ปัญญานันทศิริกุล
4. เด็กหญิงสิรินทรา  คนตะขบ
5. เด็กชายสุทธิพร  รัตนศิริภักดี
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิทธิบุตร
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นายจิรวัฒน์  หลอดคำ
3. นายชยพล  ปร๋อกระโทก
4. นางสาวนัฐชรี  สุหร่าย
5. นายพีรณัฐ  เล้าประเสริฐ
6. นายภูวสิษฏ์  ริมสีม่วง
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ  จันสูงเนิน
3. เด็กชายกิติศักดิ์  แก้วพิชัย
4. นายจาตุรนต์  ราวิชัย
5. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ขันอาษา
6. นายฉัตรมงคล  ปิ๊บกลาง
7. เด็กชายชลชาติ  นรรัตนทวีสุข
8. เด็กชายณฐพงศ์  กันกระโทก
9. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์  ม่วงมิตร
10. เด็กชายธงศักดิ์  เพ็งมะเริง
11. นายธนารัตน์  เถาพุทรา
12. เด็กหญิงนริกาญ  เวรนอก
13. นางสาวนิโลบล  กิตติปกรณ์
14. เด็กหญิงปรารถนา  ตี้เจริญ
15. เด็กชายปิยนันท์  บุนนาค
16. นางสาวพีรดา  คำพูล
17. เด็กชายพีรพัฒน์  เจียมเกาะ
18. นางสาวภัทรสุดา  มารศรี
19. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
20. นายภูริภัทร  ทองเงิน
21. เด็กชายยศพนธ์  อุปฮาด
22. เด็กชายรัฐชนน  สุขวัชรกุล
23. นางสาวลภัส  เบ้าอินทร์จันทร์
24. เด็กหญิงลลิตา  พระนคร
25. เด็กหญิงวรนุช  ขอหมั้นกลาง
26. เด็กชายวัฒนบดินทร์  ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
27. เด็กชายศุภณัฐ  สงกูล
28. เด็กชายศุภณัฐ  ภูเต้าทอง
29. เด็กชายศุภวิชญ์  มิตรสันเทียะ
30. นายศุภวิชย์  ต่อทรัพย์
31. นางสาวศุภารมย์  ธนรรถพงษ์
32. เด็กชายสิทธิกร  กวดพุทรา
33. นางสาวสุดธิดา  สานคล่อง
34. เด็กชายอนุมาส  อ่อนมะลัง
35. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยแสนทา
36. เด็กชายเจมส์แก้ว  เดวิส
37. เด็กชายเตชิต  เชิดชูประสิทธิ์
38. เด็กหญิงเนตรนภา  อภินนพงษ์
 
1. นายอนันต์  เพียรเกาะ
2. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
3. นายสมพร  สุหัตถาพร
4. นางนงลักษณ์  สุมาลี
5. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
6. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
7. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ทดสันเทียะ
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ซอพิมาย
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาตาตรี  นากุลนอก
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกนุช  ภูสังข์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ล้วนศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณฑิตา  ไก่กลาง
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
2. นายจาตุรนต์  ราวิชัย
3. นายฉัตรมงคล  ปิ๊บกลาง
4. นายธนารัตน์  เถาพุทรา
5. นางสาวนิโลบล  กิตติปกรณ์
6. นางสาวพีรดา  คำพูล
7. นางสาวภัทรสุดา  มารศรี
8. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
9. นายภูริภัทร  ทองเงิน
10. นางสาวลภัส  เบ้าอินทร์จันทร์
11. นายศุภวิชญ์  ต่อทรัพย์
12. นางสาวสุดธิดา  สานคล่อง
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
4. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  ปูคะภาค
2. นางสาวกรชนก  สุภาพ
3. นางสาวจุฑารัตน์  เตยกระโทก
4. นางสาวณัฐกมล  ภัทรสว่างภพ
5. นางสาวณิชาพร  ขันทองคำ
6. นางสาวดวงพร  จันลิ้ม
7. นางสาวทิฆัมพร  ดงกระโทก
8. นายธนสิทธิ์  นีสันเทียะ
9. นายธนัช  เบญจลาภสุนทร
10. นางสาวธัญญารัตน์  ฉาไธสง
11. นางสาวธีรนาฎ  จงกลกลาง
12. นายธีรวัฒน์  นิตย์ใหม่
13. นางสาวนิ่มอนงค์  สนิทกลาง
14. นางสาวบุษกร  จันขุน
15. นายปฏิภาณ  ชวาลา
16. นายปณิธาน  อินทรพาณิชย์
17. นางสาวปรมาภรณ์  ณ ราชสีมา
18. นายปรวัฒน์  ณ ราชสีมา
19. นางสาวปาริชาต  นามมะณี
20. นางสาวปิยฉัตร  สถิรเรืองสิน
21. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ถาวรจันทร์
22. นายพิสิษฐ์  อัครพสิษฐ์
23. นางสาวภัทรดา  ใคร่กระโทก
24. นางสาวภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
25. นางสาวมนัสนันท์  ทวีเดช
26. นางสาวมยุรฉัตร  ชุดทะเล
27. นางสาวมัชฌิกาญจณ์  ดวงจันทร์
28. นางสาวยุวดี  ชิ้นจอหอ
29. นายระวิ  ลือพงศ์พัฒนะ
30. นางสาววรรณภรณ์  จิวระโมไนย์กุล
31. นางสาววรรณษา  ทองสี
32. นางสาววัจนารัตน์  ปลั่งกลาง
33. นายวุฒินันท์  ศรีนาค
34. นายสิทธิศักดิ์  ขำเกษม
35. นางสาวสุปรียา  คงบุญวาท
36. นายอติวัณณ์  ชำนาญมะเริง
37. นางสาวอาทิตยา  สุขกำเนิด
38. นางสาวเกตน์นิภา  กลสรร
39. นายเทพฤทธิ์  คชาไพร
40. นางสาวเบญญาภา  บวชกระโทก
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
3. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
4. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุดา
4. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
5. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราศี
7. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรัฐธิดา  ชมดอน
9. เด็กชายวริศรา  ริ้วทอง
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงสะเดา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  สีมมา
3. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
4. นายตะวัน  นุโยก
5. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
6. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
9. นางสาวเมธาสิทธฺ์  ยอดทองหลาง
10. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
4. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
5. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
7. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
8. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส
 
1. นางสาวยุวณี  ครองสนั่น
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายจิรายุ  ลี้สุวัฒนกุล
 
1. นายโกวิท  ไม้พยัก
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายฉัตรดนัย  วิชัย
 
1. นางประไพพิศ  ชาญศิลป์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรณ์ สุจิตรา  อภิพลภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางสาวชนกนันท์  สุริยะสกุลวงษ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรภัทร  อมรโมฬี
2. นางสาวสุนัชชา  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ห่อไธสง
2. Mr.Wataru  Sasaki
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ชอบสวน
2. นางสาวนพัฒพร  เข็มสุข
3. นางสาววาสิตา  อยู่สว่าง
4. นางสาววีรดา  อยู่สว่าง
5. นางสาวสุวรรณรัตน์  พัดมา
 
1. นางสาวเมธิตา  เมืองวงษ์
2. นางสาวกู่  สวี้ถง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลลัดดา  โต้งกระโทก
2. นางสาวธัญญารัตน์  ตันธิกุล
3. นายภูษิต  ชานุชิต
4. นายวชิรดล  แทนรินทร์
5. นางสาวโสภิดา  ดงกระโทก
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ห่อไธสง
2. Mr.Wataru  Sasaki
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนัส  พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงสุนทรเจริญ
2. เด็กชายชวลิต  กลึงกลางดอน
3. เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์
4. เด็กชายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล
5. เด็กชายสืบสกุล  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายอรรคเดช  ปานอุทัย
7. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองมะเริง
8. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โตสนั่น
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนวย  ทวี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถิระเทพ  สิทธิ์ขุนทด
2. นายนฤบดี  ปลั่งกลาง
3. นายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. นายภูมินทร์  วนสันเทียะ
5. นายอนาคิน  ฤทธิ์เดช
6. นายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นายอำนวย  ทวี
2. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
3. นายภูริชา  เพ็ชรสุข
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ฺชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
 
1. นางสาวชนิดา  ศุภสุข
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์
2. เด็กชายปพน  ตู้กลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  พานิช
2. เด็กหญิงสุมนัส  กำจัดภัย
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีฏะ  ใหญ่น้ำ
2. นายธนธรณ์  พรพานิชพงษ์
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนันทน์  อภินันทน์
2. นางสาววีรอนงค์  เหล็กหมื่นไวย
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  คณะนา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์การุณ
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ยุทธโยธิน
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางสาวประภากร  บุญเสมอ
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.78 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกรณ์  พวงแก้ว
2. นายนฤษฎ์  อังศุพันธ์ุ
3. นายปิยังกูร  กิ่งนอก
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางกันตนา  กองธรรม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขัตติยะ  ศรีเรือน
2. นางสาวปณัฐดา  สุภัทรวัฒนโชค
3. นายพงศธร  การบรรจง
4. นางสาวลูกน้ำ  ปล่องกระโทก
5. นายอัครพล  เพิ่มปัญญา
6. นางสาวเสาวลักษ์  บนสันเทียะ
 
1. นางปรารถนา  ศรีชนะกุล
2. นางดวงใจ  จงพาภพ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิดชนก  จันทร์แสง
2. นางสาวนันท์ธิกา  ต่อกระโทก
3. นางสาวสุประวีณ์  ทำดี
 
1. นายดิเรก  หมอยา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชโนดม  ทันนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผายวัฒน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กรองมะเริง
 
1. นางวรรณา  ทิพย์จันทร์
2. นางเสาวลักษณ์  ภู่เจริญ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  การบรรจง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งจิตร
3. นางสาวสุขาวดี  กินขุนทด
 
1. นางเสาวลักษณ์  ภู่เจริญ
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
 
1. นายพยุง  ครากกระโทก
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิรติกร  ก้อนวิมล
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.62 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
3. เด็กชายกรกวี  พวงขุนทด
4. เด็กชายกฤตภาส  บันเทิงกุล
5. นายจิรายุ  รายพิมาย
6. เด็กหญิงจูเลีย  แลนเจลอตโต้
7. นายชยากร  ค่ำสุข
8. เด็กหญิงชวนันท์  ศรีวิชัย
9. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วงชาติ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชมดอน
11. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
12. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
13. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
14. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
15. นางสาวปิยธิดา  กล้ากลาง
16. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกิดทองพูล
17. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
18. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโป๊ะ
19. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
20. เด็กหญิงวนารีย์  รุนใหม่
21. เด็กชายวรวัฒน์  พรหมคุณ
22. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
23. นายวินัย  นาบกระโทก
24. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
25. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
26. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
27. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
28. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
30. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
4. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
5. นางนิยม  พื้นทะเล
6. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
7. นายพยุง  ครากกระโทก