สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมัลลิกา  จุปะมะนัง
 
1. นางสาวพรรณิกา  ป้องหานาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกรรณิการ์  กองไธสง
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลิตา  โยนอก
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวพลอยแพรวา  ฟุ้งสวรรค์
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวนุจรินทร์  เครือแวงมล
 
1. นางสาวพรรณิกา  ป้องหานาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายพันธกรณ์  สีชาดา
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจิราพร  นวนไธสง
2. นางสาวศิริทิพย์  นิลศิริ
 
1. นางสาวจินตรา  จารึกกลาง