สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา  สร้อยสะวะ
2. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ศรีโคตร
 
1. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีดากุล
 
1. นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
2. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวชุติมา  พนมผา
2. นางสาวพิมพิ์ประไพ  มะโนมัย
3. นางสาวอารียา  จันคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่มกระมล
2. นายทิวากร  ศรีสุระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินธิราช
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ละครพล
 
1. นายรักษ์ไชย  มะโนเอื้อ
2. นายยงยุทธ  มูลสันเทียะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดา  สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คะเนนอก
3. เด็กหญิงธิดารักษ์  การบรรจง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หมั่นกิจ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
2. นายวิชญ์พล  จันภิรมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวรุ่งรวี  ชำนาญศึก
2. นายสิทธิชัย  ครุธนอก
 
1. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริยากร  ระพิณพิทักษ์
 
1. นายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณนารี  ศรีมีงาม
2. เด็กหญิงนลพรรณ  สุดมี
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  จัตุชัย
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
2. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ประเสิรฐแก้ว
2. นางสาวรจนา  กริ้งพะไล
 
1. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณ๊
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ไวแก้วศูนย์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  อุ่นใจ
3. เด็กชายอายุทัย   ครรัมย์
 
1. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณ๊
2. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ