สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรสุดา  เบญจขันธ์
 
1. นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล  ทองหลง
 
1. นายยุทธศักดิ์   ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวิชาติ  ทองดี
2. นางสาวนุชสรา  กล่องเนียม
3. นายวิทวัฒน์   บุษย์ศรี
 
1. นายยุทธศักดิ์  ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดวงลูกแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อัตฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลิกนอก
4. เด็กหญิงพีรดา  ครองบุ่งค้า
5. เด็กชายศิวกรณ์  ลครพล
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
2. นายกิตติพจน์  สุวรรณรัตนากร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชไมพร  ปวรรณถา
2. นางสาวนัฐกรณ์  ทุมทำมา
3. นางสาวนารีรัตน์  หาศูนย์โม
4. นางสาวอภิญญา  จันสด
5. นางสาวเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  วันสา
3. เด็กหญิงพรลดา  หาญสนาม
4. เด็กหญิงพิยดา  ประจวบกลาง
5. เด็กหญิงวิภาดา  สรอยสะวะ
 
1. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
2. นายกิตติพจน์  สุวรรณรัตนากร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขแจ่ม
2. นางสาวบุริมนาถ  ศรีโคตร
3. นางสาวปิยภรณ์  ปะวะภา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  หารี
5. นางสาวสุจิตรา  ลครพล
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิศา  กิติกาขจร
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  มูลลาด
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวสุจิตตรา  ชาลี
 
1. นายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรีพร  แพงชัยภูมิ
2. นางสาวชไมพร  นารถชัยภูมิ
3. นางสาวนภัสรา  เทศชัยภูมิ
4. นางสาวพรพรรณ  ทาวัน
5. นางสาวพิไลพร  หม้อมีสุข
6. นางสาวศศิประภา  ศิริมาตร์
 
1. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทักษินา  เจียมไทยสง
 
1. นายสุรธีร์  รวงน้อย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปะกังเวสัง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หัตจิต
 
1. นายสุรพล  แฉล้มจิตร
2. นายสุรธีร์  รวงน้อย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิชา  เลิกนอก
2. นางสาวพรพิมล  สุดมี
3. นางสาวอภิภาวดี  สีสงัด
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
2. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กวดนอก
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นายวิชญ์พล  จันภิรมย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  เอกศิริ
2. นายอนาวิน  แคนสา
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นายวิชญ์พล  จันภิรมย์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุุรนต์  วงศ์จันทร์
2. นายวราวุฒิ  สารชมพู
3. นายอภิสิทธิ์  ปราบนอก
 
1. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณ๊
2. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กชายคิมหัน  ศิริคำ
3. เด็กหญิงจิราพร  มุ่งพันกลาง
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาถนาทิพย์
5. เด็กหญิงพัชรพร  อาจปรุ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงหามาตร
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนราธิป  พิมพิ์จ่อง
2. นายนฤเบศ  ไวแก้วศูนย์
3. นายฤทธิชัย  สิทธิเมืองขวา
4. นางสาวสกุลรัตน์  อาวุธนอก
5. นายสมชาย  สีสุพันธ์
6. นายอลงกรณ์  เลิกนอก
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์