สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  นารัมย์
 
1. นางสาวกวิสรา  เต็มรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวพนัชกร  สกุลเพชร
 
1. นางธนาวดี  เจริญศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อิสระวงศ์
 
1. นางสาวชัชวรรณ์  แฝงจันดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตินันท์  หมายบรรจง
2. เด็กชายตะวัน  ทองทาบ
 
1. นายวันเฉลิม  โคลิตร
2. นางวาสนา  ทานกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายศุภชัย  อวนมาก
 
1. นางสุพรรณี  ซื่อสัตย์
2. นายวันเฉลิม  โคลิตร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  ชาลีโคตร
2. เด็กหญิงอมลณัฐ  วิมลธาดา
 
1. นางสาวชมภูนุช  เด็ดดวงรัมย์
2. นายสมบัติ  จุปมัดถา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภกิจ  เล็บสูงเนิน
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์เพียร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แผ้วจันทึก
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์เพียร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายธนวัฒน์  เที่ยงรัมย์
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์เพียร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
 
1. นางรื่นนิรา  ศรีขาว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงลลิตา  น้อยชาคำ
 
1. นางสาวชัชวรรณ์  แฝงจันดา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวชุติกาญน์  เขื่อนหมั่น
 
1. นางสุพรรณี  ซื่อสัตย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  พาพร
 
1. นางรื่นนิรา  ศรีขาว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรณา  จำปาวะดี
 
1. นางประทุม  แทวกระโทก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรวรรณ  ขันธะรักษา
 
1. นางสาวปภาพิต  สุไธสง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  ตั้งไว้รัมย์
2. นางสาวธัญยพร  ตั้งไว้รัมย์
3. นางสาววัลยา  ต่วนกระโทก
 
1. นางประทุม  แทวกระโทก
2. นางวสิธร  เอี่ยมละออ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางนิตยา  ปัญญาประดิษฐ์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิกร  ภูเขียว
 
1. นางกวางทอง  ภูครองทุ่ง