สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อิสระวงศ์
 
1. นางสาวชัชวรรณ์  แฝงจันดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตินันท์  หมายบรรจง
2. เด็กชายตะวัน  ทองทาบ
 
1. นายวันเฉลิม  โคลิตร
2. นางวาสนา  ทานกระโทก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  ชาลีโคตร
2. เด็กหญิงอมลณัฐ  วิมลธาดา
 
1. นางสาวชมภูนุช  เด็ดดวงรัมย์
2. นายสมบัติ  จุปมัดถา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสรวรรณ  ขันธะรักษา
 
1. นางสาวปภาพิต  สุไธสง